สมุทรสาครจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสาหวังอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

สมุทรสาครจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสาหวังอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

สมุทรสาครจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสาหวังอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยผู้แทน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ผู้แทนนายก อบจ.สมุทรสาคร นายสำเริง เลิกบางพลัด รองนายก อบต.โคกขาม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลโคกขาม ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน ปภ.สมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสา ครั้งที่ 4 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ กิจกรรมเก็บขยะทะเล ด้วยพลังอาสา จะเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่อาสามาช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งมาขึ้นแยกประเภทให้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี หรือถ้าขยะชนิดไหนขายได้ก็นำไปขายให้กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจัดการขยะแบบครบวงจร กิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสาในปี 2566 นี้จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดเมื่อเดือนเมษายน ที่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม และวัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายนที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก ครั้งที่ 3 และที่ 4 บริเวณศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ 3 ตำบลโคกขาม รวม 4 ครั้งได้ขยะเกือบ 5 ตัน ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว

ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มปริมาณขยะทะเลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล รวมทั้งผู้บริโภคสัตว์ทะเล จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลด้วยพลังอาสา จึงถือเป็นการแสดงร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง รักษาระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ อีกด้วย

Related Articles