ปศุสัตว์สมุทรสาครออกหน่วยเคลื่อนที่

ปศุสัตว์สมุทรสาครออกหน่วยเคลื่อนที่

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่เคหะท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายบุญญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน นำทีมจัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการฟรี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนมาก

7290851314762553725500142077663787757862912n
719679546882856183404972222883602767544320n
นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า ทีมปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครมีแผนลงพื้นที่ดังนี้ วันที่ 8-9 ตุลาคม ที่ชุมชนเคหะท่าจีน วันที่ 10 ตุลาคม ที่วัดหลังศาลประสิทธิ์ วันที่ 15 ตุลาคม ที่วัดใหญ่จอมปราสาท และวันที่ 16 ตุลาคม ที่วัดกลางอ่างแก้ว ดดยจะรับลงทะเบียนเวลา 08.30 -10.00 น. หรือครบจำนวน วันละ 50 ตัว งดให้น้ำและอาหาร 6-12 ชั่วโมง ก่อนนำสุนัขและแมวมาทำหมัน

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ยังเปิดเผยอีกว่า อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เห็นความสำคัญของปัญหาสุนัขจรจัด ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ลำพังถ้ารอให้ปศุสัตว์จังหวัดลงไปควบคุมเพียงหน่วยงานเดียวก็คงไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนน้อย ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ปัจจุบันก็สามารถตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว อีกทั้งสามารถสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อเป็นที่พักพิงของสุนัขจรจัด ซึ่งถ้าหากสร้างแล้ว ก็จะสามารถเบิกทั้งค่าอาหาร ค่าดูแล และค่าจ้างคลินิกเอกชนในการเข้ามาทำหมันสุนัขได้อีกด้วยหากท้องถิ่นทุกแห่งผนึกกำลังช่วยกัน ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดสมุทรสาคร จะลดลงได้อย่างแน่นอน

713792056882855950071661132032243967983616n
718439356882856983404898329548969864593408n
720628456882856850071578292015615737069568n
719685156882855750071686093242378821304320n
718083266882857883404809088846037577105408n
administrator

Related Articles