ปลูกป่าวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล

ปลูกป่าวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย และอาสากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันลดภัยพิบัติสากล (nterratonal Dey for Dsatter RIk Reduction: IDDR) เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคประชาชน และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้มีโครงการที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

719708316890923015931625452226958093975552n
719221986890925449264717375906818146435072n
717450936890927415931182687472195155787776n
722081986890927649264498262486530166095872n
724667696890938482596741764200676310646784n
71902694689093768259682840943558490849280n
723141466890937115930215827841398820306944n
724843456890934949263762901460273434984448n
718362476890940549263203393686104199659520n
administrator

Related Articles