กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร จัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร จัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร จัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานบริหาร บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พร้อมทั้งดูแล แนะนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสุตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 โดยความร่วมมือของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มี ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำจากสถานประกอบการ 40 แห่ง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

 

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หลักสูตรนี้ นับเป็นความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการทุกแห่ง เพราะหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นระบบผลิตพลังงานความร้อนที่มีใช้งานอยู่ทั่วไป ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจ เนื่องจากการที่หม้อน้ำทํางานภายใต้ ความดันสูงซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตราย หม้อน้ำจึงจำเป็นต้องมีระบบและอุปกรณ์ส่วนควบ อาทิเช่น อุปกรณ์ความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ และระบบการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นต้น ดังนั้น ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน จึงควรศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

สำหรับหลักสูตรนี้  จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ,ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้างและส่วนประกอบ,ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ,น้ำสำหรับหม้อน้ำ,เชื้อเพลิงการเผาไหม้ : ทฤษฎีการเผาไหม้,เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ : การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ กับ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง,การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ,การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน,หม้อน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและหม้อน้ำร้อน,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาดูงาน ณ บริษัทของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะทำการสอบมาตรฐาน โดย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อรับใบรับรองผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Related Articles