สภา อบต.บางโทรัด เปิดประชุม หารือ วางแผนพัฒนาองค์กร

สภา อบต.บางโทรัด เปิดประชุม หารือ วางแผนพัฒนาองค์กร

สภา อบต.บางโทรัด เปิดประชุม หารือ วางแผนพัฒนาองค์กร

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 และมาตรา 54 ประกอบกับข้อ 16 ข้อ 20 ข้อ 22 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด

Related Articles