กธจ.สค. ประชุมนอกรอบการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร

กธจ.สค. ประชุมนอกรอบการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร

กธจ.สค. ประชุมนอกรอบการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม กธจ.สมุทรสาคร (นอกรอบ) ครั้งที่ 6/2566 โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดย นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในการสอดส่องผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมวันนี้

 

ซึ่งในการนี้จะเป็นการรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โครงการส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน ซึ่งกิจกรรมหลักคือ การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน ตรุษจีน เล่งเกีย ฉู่สืบสานตำนวนมังกร ซึ่งจะใช้งบประมาณเกือบ 6 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณได้จัดสรรเพิ่มขึ้นมา เพราะในครั้งนี้มีการประกวดการเชิดสิงโต เพื่อยกระดับให้เป็นงานประเพณีระดับชาติ ซึ่งได้มีการเชิญ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในเปิดงานฯ ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ลานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณป้อมวิเชียรโชฏก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โดยในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าก่อประโยชน์สูงสุด ขอให้จัดซุ้มประตูงานให้ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าปีที่ผ่านมา ป้ายประชาสัมพันธ์งานฯ ควรติดตั้งก่อนเป็นเดือนๆ องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย หยกขาว ควรหล่อเป็นของจังหวัดสมุทรสาครจะได้กราบไหว้ได้ตลอดทั้งปี, การเสนอเชิญทูตจีนเข้าร่วมงาน ในส่วนของการจัดงานฯ ทั้งรูปแบบการตกแต่งสถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดเวที การจัดบูธกิจกรรม การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน การเชิดสิงโต ขอให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่ชัดเจน ดึงประเพณี ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-จีน มาสร้างความเข้มแข็งจากชุมชนและท้องถิ่นสู่ Soft Power ต่อไป

Related Articles