คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล #สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เป็นผู้นำคณะเดินทาง ไปในครั้งนี้ เมื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวถึงภารกิจหลักและหน้าที่อำนาจของคณะกรรมาธิการ โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การลดขนาดภาครัฐให้เหมาะสม มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน ทั้งนี้ หากทุกส่วนราชการสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดจะช่วยลดขนาดโครงสร้างภาครัฐ ลดจำนวนบุคลากร รวมถึงลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งทีมไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูงานด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลนครพิงค์ และที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Related Articles