สภาอุตสาหกรรมจัด อบรมหลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลองค์กร

สภาอุตสาหกรรมจัด อบรมหลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลองค์กร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัด อบรมหลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI) สำหรับ 3 มาตรฐาน (ISO 9001:2015,ISO14001:2015 และ ISO45001:2018)” โดย คุณศิริลักษณ์ พรหมสาลี ประชาสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรในครั้งนี้

อบรมหลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI)สำหรับ 3 มาตรฐาน (ISO 9001:2015,ISO14001:2015 และ ISO45001:2018)” สำหรับหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานสากลทั้ง 3 ระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทองค์กรด้วย SWOT การจัดทำกลยุทธ์องค์กร และแผนที่กลยุทธ์ตามหลัก Balance score card และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) และตัวชี้วัด (KPI) ตลอดจนถึงการจัดทำแผน (Action Plan) เพื่อบรรลุ KPI ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้คือ ได้รู้ถึงแนวความคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ เข้าใจถึงความหมายของ KPI การนำไปประยุกต์ใช้ในระบบการประเมินผลปฏิบัติงานได้และสามารถจัดทำ Action Plan เพื่อสนับสนุนให้ KPI บรรลุเป้าหมาย

Related Articles