กอ.รมน.สมุทรสาคร พัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย

กอ.รมน.สมุทรสาคร พัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนการเฝ้าระวังการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพลตรีวิภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประลการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีเปิด มีพันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต รอง กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ เครือข่ายผู้นำชุมชนและกลุ่มมวลชนต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 135 คน

พลตรีวิภูษณะ คล้ายมณี รองศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการ ทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแบบพิเศษ ประกอบด้วย ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนปัญหาด้านความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การทำประมผิดกฎหมายและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้นการฝึกอบรมในวันนี้ ถือได้ว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและยับยั้งแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งได้รับทราบเพื่อจะได้เป็นสถานการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆเครื่อข่ายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจักร ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสหรือข่าวสารที่สำคัญให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ ทุกทนที่เข้ารับการอบรม ณ ที่นี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญและจะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้าย ในพื้นที่ของตัวท่านเองและในภาพรวมของประเทศ ต่อไป

Related Articles