จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์สนับสนุนกระเช้าOTOPเป็นของขวัญปีใหม่

จังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์สนับสนุนกระเช้าOTOPเป็นของขวัญปีใหม่

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายสินค้าโอทอป (OTOP) บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทําโครงการ กระเช้า/ชุดของขวัญ (Gift set) สินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้กระเช้าของฝากของขวัญเป็นสินค้าโอทอป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอป เพิ่มช่องทางการจําหน่าย กระจายรายได้ ให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอป (OTOP) กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพ ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีจํานวน 629 ราย ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป 1,273 ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ให้รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก มอบให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก

จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่สนใจส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยการซื้อกระเช้า Gift Set สินค้าโอทอป เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ให้แก่กัน โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-411717 หรือที่เครือข่ายโอทอปจังหวัด นางสาวเจนจิรา จันทร์ทับทิม โทร.061-5322898 หรือ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร หรือทางช่องทาง Online ที่ facebook สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มจําหน่ายและสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Related Articles