ท่าจีนขยับโมเดลชุมชนต้นแบบปลอดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ท่าจีนขยับโมเดลชุมชนต้นแบบปลอดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ท่าจีนโมเดล ชุมชนบ้านชีผ้าขาวปลอดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหาร สมาชิก เทศบาลตำบลท่าจีน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์วัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร หรือ กกร.สค.และเทศบาลตำบลท่าจีน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางชุมชนปลอดขยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนประชาชน ในประเด็นของการคัดแยกขยะ การใช้หลัก 3 Rs คือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลัมาใช้ใหม่ (Recycle)มาปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน

ดร.รังสรรค์ เจียระนัย เปิดเผยว่า กิจกรรม ท่าจีนโมเดล ชุมชนบ้านชีผ้าขาวปลอดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือในรูปแบบของประชารัฐ มีเป้าหมายลดปริมาณขยะในชุมชนต้นแบบโดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเทศบาลตำบลท่าจีน กำหนดให้หมู่ที่ 3 บ้านชีผ้าขาว เป็นชุมชนเป้าหมาย ซึ่งหลังจากนี้ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นต้องให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ โดยใช้โรงเรียนวัดชีผ้าขาวเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธนาคารขยะ ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนไปในตัว นอกจากนี้ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นการนำขยะพลาสติกมาแลกเป็นสิ่งของหรือรางวัล หรืออาจหากิจกรรมอื่นๆมาเสริมควบคู่กับการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

Related Articles