ปชส.สมุทรสาสาคร เติมความรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563

ปชส.สมุทรสาสาคร เติมความรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2563 มีนายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง, รู้เท่าทันการเมือง, กฎหมายระเบียบวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่, ประเด็นตามสถานการณ์จากการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ และผู้สื่อข่าวในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม

นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบ เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

Related Articles