อบจ.สมุทรสาคร ลงนาม MOU ม.ราชภัฏธนบุรีร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อบจ.สมุทรสาคร ลงนาม MOU ม.ราชภัฏธนบุรีร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ลดปริมาณขยะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิบดีสถาบันราชภัฏธนบุรี นายบุญเลิศ มาพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลหลักห้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักในการลดปริมาณขยะ แยกประเภทขยะ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 อบจ.สมุทรสาคร

Related Articles