กมธ.บริหารราชการแผ่นดินนำคณะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

กมธ.บริหารราชการแผ่นดินนำคณะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 3 ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมีนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้า ปยป. และผู้บริหารกระทรวงให้การต้อนรับ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายณัฐพล กล่าวถึงการแผนปฏิบัติราชการรายปี 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อที่ประชุม ซึ่งจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดทำโครงการหลายโครงการ อาทิ กิจกรรมบูรณาการจัดการข้อมูล Big Data และยกระดับการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม / โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย /การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมดของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำมาเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการให้บริการของภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว กระทรวงฯ มีเป้าหมายในการอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผู้ประกอบการให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ลดการขอเอกสารซ้ำซ้อน และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขณะที่การเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ เพื่อก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล มีแผนงานในการสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้พัฒนาระบบดิจิทัลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร

ทั้งนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในประเด็นของการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง การลดใช้เอกสารในการขออนุมัติ/อนุญาตของกรมต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาการให้บริการแบบ One Stop Service และคณะทำงานยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการทั้งระบบ

Related Articles