อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะชุมชนที่อำเภอบ้านแพ้ว

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะชุมชนที่อำเภอบ้านแพ้ว

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ก้าวตามพ่อ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ได้เดินทางมาติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs และศูนย์การเรียนรู้บำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชาพร้อมอนุญาตให้ใช้สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ของบริษัท ฤตธนารียูส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ,นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯ , ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว,นายภัฏ (บอย) สุริวงษ์ ผู้บริหารงาน บริษัท ฤตธนารียูส จำกัด ,ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วและอปท.ใกล้เคียงที่รวมกลุ่ม ( CLUSTER ) เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในการนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เยี่ยมชมแนวคิดการบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อบำบัดธรรมชาติทั้ง 12 บ่อ ซึ่งก็เริ่มจากบ่อกรองถ่านที่สร้างเป็นบ่อปูน เพื่อรองรับน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสียของโรงงานคัดแยกขยะ ไม่ให้ไหลออกไปสู่ชุมชน จากนั้นน้ำที่ผ่านการกรองด้วยถ่านที่เผามาจากต้นกระถินที่ปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารของแพะ-แกะ ก็จะไหลลงสู่บ่อผักตบชวา เข้าสู่บ่อต้นธูปฤาษี แล้วก็ไหลไปที่บ่อบัวอเมซอนพุทธรักษา ก่อนที่จะไหลลงสู่บ่อปลาเบญจพรรณและชมนกขมิ้นเหลือง ผ่านไปยังบ่อบัวและสวนมะพร้าว ซึ่งจากบ่อแรกจนถึงบ่อสุดท้ายนั้น ทำให้เห็นได้ว่าธรรมชาติสามารถบำบัดน้ำเสียได้ ถ้ารู้จักวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ของเสียก็จะไม่เสียของ” อีกทั้งพื้นที่โดยรอบยังมีการเลี้ยงสัตว์ที่จะสามารถนำมูลสัตว์มาเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการน้ำเสีย เช่น แพะ แกะ ควาย หมูหลุม ไก่ และกระต่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างหลากหลายด้วย ซึ่งหลังจากเดินดูกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการธรรมชาติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ก็ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในบ่อปลาเบญจพรรณ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs และศูนย์การเรียนรู้บำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชาแห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “ก้าวตามพ่อ การบริหารจัดการขยะแบบพอเพียง เรียบง่าย ประหยัด คุ้มค่า อยู่ร่วมกับชุมชน” ซึ่งที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่มองว่าขยะเป็นสิ่งสกปรกอันตรายนั้น สามารถจัดการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นายภัฏ หรือ บอย สุริวงษ์ ผู้บริหารงานบริษัท ฤตธนารียูส จำกัด และเป็นผู้จัดตั้งดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs และศูนย์การเรียนรู้บำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา บอกว่า บริษัท ฤตธนา รียูส มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 37 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ 7 ไร่ เป็นโรงคัดแยกขยะมูลฝอย และอีก 30 ไร่แบ่งเป็นสวนมะพร้าว กับบ่อบำบัดน้ำเสีย 3 ไร่ มีการบริหารจัดการเป็นแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย แล้วคัดแยกขยะอินทรีย์นำมาเลี้ยงสัตว์ กับทำปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในส่วนของขยะอินทรีย์ที่เหลือได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ในการทำสารปรับปรุงดิน อีกทั้งยังมีการจัดการน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ได้ไม่มีกลิ่นเหม็น ร่วมกับการปลูกต้นไม้ลดกลิ่น เป็นต้น ส่วนอนาคตจะมีการจัดให้เป็นสถานีเพาะชำ ประชาชนสามารถมารับต้นไม้ไปปลูกได้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในชุมชนเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการรวมกลุ่ม Cluster อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนนั้น มี อบต.บ้านแพ้ว เป็นเจ้าภาพ ร่วมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่ ทต.เกษตรพัฒนา , ทต.บ้านแพ้ว ,ทต.หลักห้า,อบต.คลองตัน, อบต.เจ็ดริ้ว, อบต.หลักสอง ,อบต.หลักสาม,อบต.สวนส้ม , อบต.อําแพง, อบต.บางยาง และ อบต.หนองนกไข่

Related Articles