เจริญรอยตามเท้าพ่อพอเพียง

เจริญรอยตามเท้าพ่อพอเพียง

นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร และวิทยากรเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ได้บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เจริญรอยตามเท้าพ่อ พอเพียง” กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ตามคำพ่อสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

administrator

Related Articles