อบจ.สมุทรสาคร เปิดสมัยประชุม แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาทุกข์สุขประชาชน

อบจ.สมุทรสาคร เปิดสมัยประชุม แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาทุกข์สุขประชาชน
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร เปิดสมัยประชุม แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาทุกข์สุขประชาชน

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รองนายก เลขานายก สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5

สำหรับการประชุมครั้งนี้  เริ่มจากการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1 และ คนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งนายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมนัย สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านแพ้ว  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1 และ นายเอกชัย ทองสวัสดิ์  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านแพ้ว ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2

หลังจากนั้นในการประชุมครั้งนี้มีวาระเกี่ยวกับ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) และญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 11 รายการ เป็นเงิน 10,077,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบ

นอกจากนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยไกล่เกลี่ยเหตุในพื้นที่ดอนไก่ดีที่มีสถานประกอบการได้ก่อมลพิษส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เรื่องการสร้างสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่อยากให้ทำทางขึ้นลงเป็นบันไดเลื่อน เพราะโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีประชาชน ผู้ป่วยไปใช้บริการจำนวนมาก และทางขึ้นลงสะพานลอยก็มีความชัน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุไม่สะดวกที่จะขึ้นลง จึงอยากให้ทาง อบจ.สมุทรสาคร ได้มีโครงการทำสะพานลอยให้เป็นบันไดเลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และการหาพื้นที่ทำสนามกีฬา ที่อยากให้ ทาง อบจ.ดำเนินการต่อ เพราะในจังหวัดสมุทรสาครไม่ค่อยมีสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

ทั้งนี้ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ที่สมาชิกสภาฯ ได้เสนอมานั้น เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน ทางฝ่ายบริหารกำลังพยายามมองหาที่ดินของราชการเพื่อทำเป็นสนามกีฬา แต่ว่าพื้นที่นั้นอาจจะหายากแต่ว่าจะไม่ทิ้งโครงการนี้ ส่วนเรื่องการทำบันไดเลื่อนนั้นจะดำเนินการต่อตามขั้นตอนและได้มีการหารือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วไว้แล้ว ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนที่ อบจ.สมุทรสาคร ดูแลก็จะมีโครงการปลูกป่าชายเลน และหาพันธุ์ไม้มาปลูกเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  และฝากสมาชิกสภา อบจ. ช่วยประสานการทำงานในพื้นที่หากพบปัญหาใดๆ ที่ อบจ. ช่วยเหลือได้ ให้นำเสนอขึ้นมาเพื่อ ทาง อบจ.สมุทรสาคร จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลือทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป

และในโอกาสนี้  นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมนัย สมาชิกสภาฯ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1 และ นายเอกชัย ทองสวัสดิ์  สมาชิกสภาฯ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2 และนายพิสิฐ สุวรรณชัย สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเมืองฯ ที่ได้รับการลือกตั้งซ่อมและทาง กกต.ได้รับรองผลแล้ว พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายรูปแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วย

Related Articles