15/08/2019 ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ปัญหาผักตบชวา

15/08/2019 ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ปัญหาผักตบชวา

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานชุดที่ 2 นำคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของสายคลองที่ดูแลโดย อปท.เดียวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตามแหล่งน้ำที่สำรวจ เมื่อพฤษภาคม 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

พื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน คือ คลองเกาะโพธิ์ซึ่งเปนคลองสายน้ำของชลประทาน โดยเป็นคลองสาขาจากคลองภาษีเจริญและเชื่อมต่อจากคลองบางพระ มีความกว้าง 8 เมตร ความยาว 262 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (อำเภอกระทุ่มแบน) ไม่พบผักตบชวา สำหรับการบริหารจัดการที่ผ่านมาทาง ทม.กทบ. ได้มีการสำรวจผักตบชวาและวัชพืช เป็นประจำ เพื่อกำจัดก่อนจะเกิดการขยายตัว

พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว คือ คลองรอบคันสหกรณ์ซึ่งเป็นคลองกั้นน้ำเค็ม มีความกว้าง 6 เมตร ความยาว 11,300 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม (อำเภอบ้านแพ้ว) พบผักตบชวาเล็กน้อยเป็นบางช่วง สำหรับการบริหารจัดการที่ผ่านมาทาง อบต.หลักสาม ทต.บ้านแพ้ว และสหกรณ์ส่งเสริมประสานกสิกิจ ร่วมกันดูแลรักษาเป็นประจำทุกเดือน

administrator

Related Articles