3/09/2019 การเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

3/09/2019 การเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ ตำบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประลอง ดํารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย อันตรายในพื้นที่เสี่ยง” ครั้งที่ 4 ซึ่งกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการฯ

นายประลอง ดํารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดทํามาตรการกํากับ ติดตามปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยง ตามข้อเสนอเชิงนโยบายในที่ประชุมในระดับชาติ ของสภาองค์กรชุมชนตําบลปี 2560 พร้อมทั้งได้มีการจัดทําคู่มือเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยงและจัดส่งให้แก่สภาองค์กรชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย มาเป็นลําดับ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมมลพิษกําหนดแผนงานการเผยแพร่แนวทางดังกล่าว ได้แก่ การติดตามตรวจสอบ/เฝ้าระวังการลักลอบทิ้ง กากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ อาสาสมัคร และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชน และระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนเพื่อเฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยงทั้งในระดับจังหวัด และ ระดับชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จังหวัดสมุทรสาครยังคงประสบปัญหามลพิษที่ต่างๆ ได้แก่ ปัญหาลักลอบทิ้งน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ กากของเสีย สารเคมีอันตราย และเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมาก โดยพบว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ จํานวน 2 แห่ง มี โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กตั้งอยู่ จํานวนมากกว่า 5,000 แห่ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งโรงงานจนเต็มพื้นที่แล้ว แต่ก็ยังมีความพยายามจากผู้ประกอบการเสนอขอขยายผังเมือง เพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ในระหว่างปี 2559-2562 พบว่ามีเหตุลักลอบทิ้งฯ เกิดขึ้นจํานวนมากถึง 9 ครั้ง ไม่นับรวมเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษด้านอื่น ๆ นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษและผลกระทบจากการลักลอบทิ้งกากของเสีย อันตราย รวมไปถึง การตรวจสอบบ่งชี้ การประเมินความเสี่ยง การจัดการบําบัดและกําจัดมลพิษ รวมไปถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและดําเนินการ นอกจากนั้น หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องมีเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อม การสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน เพื่อกําหนดกรอบและแผนงานโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายทั้งในระดับจังหวัด และระดับชุมชนร่วมกัน ต่อไป

 

administrator

Related Articles