5/09/2019 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด

5/09/2019 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฎิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติการของส่วนราชการต่างๆทั้งในส่วนแหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ2563 ร่วมกันในระดับพื้นที่ระหว่างโครงการชลประทานและโครงส่งน้ำและบำรุงรักษา ทั้ง5โครงการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผักตบชวาที่จัดเก็บโดยการส่งเสริมอาชีพและจัดทำเป็นปุ๋ยหมัก

 

 

administrator

Related Articles