5/09/2019 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

5/09/2019 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ

ที่โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การออกหน่วยให้บริการประชาชน และกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดําเนินงานโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชั่วโมง (3 วัน) สาขาการจับจีบผ้าในงานพิธีระหว่างวันที่ 4 ,5 และ 9 กันยายน 2562, การจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทาสีสนามเด็กเล่นของโรงเรียน การตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี ตรวจเช็คไฟฟ้าแสงสว่าง การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของโรงเรียน และการสาธิตอาชีพจากหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ การจัดฝึกทักษะ 101 อาชีพ ให้แก่ประชาชน 10 หมายถึง เป็น ตัวเลขแสดงลําดับของรัชกาล คือ รัชกาลที่ 10 และ 1 หมายถึง คือ ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนและขยายผลต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชน ต่อไป.

 

 

 

administrator

Related Articles