13/09/2019 สัมมนาเรื่อง หมัดเด็ดการแข่งขัน ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

13/09/2019 สัมมนาเรื่อง หมัดเด็ดการแข่งขัน ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “หมัดเด็ดการแข่งขัน …ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy) ส่วนภูมิภาค โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรรมการการแข่งขันทางการค้า รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย กรรมการและประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พาณิชย์จังหวัด รองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

สำหรับ การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ร่วมกับหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกันจัดสัมมนาขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคได้ระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ ที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการนํา E-Commerce มาปรับใช้และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจเพื่อขยายศักยภาพการแข่งขันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางการค้าในปัจจุบัน

โดยภายในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : เครื่องมือป้อง ปรามทางการค้าและประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ในบทบาทของผู้กํากับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมหลักที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้แก่ การกระทําต้องห้ามของผู้มีอํานาจเหนือตลาด การตกลงร่วมกันผูกขาด ลดหรือจํากัดการแข่งขันในตลาด การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ร่วมกับ 3 ผู้แทนจาก ภาคเอกชน ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ภาคกลาง นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร และ นายนําชัย เอกพัฒนาพาณิชย์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สําหรับมุมมองของภาคเอกชนที่ควรทําความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าดังกล่าว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินรายการ

 

 

 

 

administrator

Related Articles