มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จ่าย 1.3 ล้าน ให้รางวัลนักกีฬาเป็นขวัญและกำลังใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด

มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จ่าย 1.3 ล้าน ให้รางวัลนักกีฬาเป็นขวัญและกำลังใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด

มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จ่าย 1.3 ล้าน ให้รางวัลนักกีฬาเป็นขวัญและกำลังใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 มีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล  สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณา ขออนุมัติเงินดอกผลมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นค่าเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ที่ชนะการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์  ยอดรวม กว่า 1.3 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงาน ที่ประชุม รับทราบถึงการพัฒนาของนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง และชนิดกีฬาที่สามารถทำเหรียญรางวัลมีความหลากหลายมากขึ้น แต่พบว่ายังมีปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนากีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องของผู้ฝึกสอน เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดจ้างผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถสูง ทางคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ก็เสนอให้มีการหางบสนับสนุน จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่ยังขาดการประสานงาน ความร่วมมือในการร่วมดำเนินการพัฒนากีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

สุดท้าย นายกสมาคมกีฬาฯ แจ้งว่า ทางสมาคมกีฬา จะดำเนินการจัดมหกรรมการออกกำลังกาย ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพพลานามัย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงาน หารือการจัดเตรียมงาน รูปแบบงาน ให้มีทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครด้วย สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะได้แจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

Related Articles