สมุทรสาครเปิดโครงการ “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่”

สมุทรสาครเปิดโครงการ “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่”

สมุทรสาครเปิดโครงการ “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่”

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นาย สุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคโลก โดยมีนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถานประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานรูปแบบใหม่ โดยการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แรงงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้จัดโครงการ “มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสถานประกอบกิจการหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค จังหวัด ชุมชน กลุ่มจังหวัด และประเทศ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของลูกจ้างให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของแรงงานและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของสถานประกอบกิจการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร จึงได้จัดงานมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้ตระหนักและเข้าใจถึงสมรรถนะหรือองค์ความรู้สมัยใหม่ ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัล การแก้ปัญหา การมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมและรวดเร็ว โดยมีกลุ่มแรงงานในระบบ นายจ้างในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครแรงงาน ประชาชนทั่วไป

โดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลง” การเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หัวข้อ “ความสำคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาตามจุดเน้นของจังหวัดสมุทรสาคร” โดยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายสมชาติ สุภารี) รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลหนองนกไข่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผู้ประสบความสำเร็จในจังหวัดสมุทรสาคร การแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม MAG บูธนิทรรศการ การสาธิตอาชีพ การแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพ การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม และการรับสมัครงานของ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 31 บริษัท 3,000 กว่าอัตรา

Related Articles