สมุทรสาครเปิดงาน “มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่ง ณ วัดท่ากระบือ”

สมุทรสาครเปิดงาน “มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่ง ณ วัดท่ากระบือ”

วันที่ (24 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์กล้วยไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่ง ณ วัดท่ากระบือ” โดยมีพระครูสิริสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีเกียรติ ทุกท่าน เข้าร่วมงาน

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในแนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องตลาดประชารัฐ ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และขนมโบราณ ที่ไม่มีสถานที่จำหน่าย ได้มีสถานที่จำหน่าย และขยายที่จำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ สามารถสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน วันนี้ ผมได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงกัน เห็นถึงพลังของคนกระทุ่มแบน ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

สำหรับ งานมหัศจรรย์กล้วยไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่ง ณ วัดท่ากระบือ จะจัดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ช่วงเช้าถึง 15.00 น. ที่บริเวณแพริมแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดท่ากระบือ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้นานาสายพันธุ์ พืช ผัก ผลไม้ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ มาจัดจำหน่ายโดยตรง ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ขยายผลผลิตคุณภาพสู่ตลาดชุมชนตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรและชาวสวนในชุมชนที่ปลูกกล้วยไม้ พืช ผัก ผลไม้ ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำสินค้าของกลุ่มมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

 

Related Articles