เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในสมุทรสาคร

เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในสมุทรสาคร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบวงจรที่แรกในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถาบันดร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลนครท่าฉลอม, รพ.สต., มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, คณะกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม, เทศบาลนครสมุทรสาคร, แกนนําชุมชน และ อสม. เข้าร่วมพิธี

สำหรับ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) อยู่ที่ชั้น 2 ของโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) การบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กําหนดให้มีการจัดบริการทางการแพทย์ผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทย และเพิ่มสาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โรงพยาบาลสมุทรสาครได้เล็งเห็นความสําคัญจึงจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยขึ้นอย่างครบวงจร ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โดยทีมสหวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีประโยชน์ และสามารถเข้าถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนมีทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กัญชารักษาโรคต่างๆ อาทิ ภาวะอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล นอกจากนี้ กัญชามีประโยชน์ในการควบคุมอาการต่างๆ อาทิ ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับครอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวลทั่วไป ซึ่งแต่ละโรคใช้ขนาดและความเข้มข้นของกัญชาที่แตกต่างกัน หากใช้ผิดขนาดจะเกิดอันตรายได้ ซึ่งต้องได้อนุญาตจากแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม. โทรศัพท์ 034-497366-9

Related Articles