วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายสมคิด จันทมฤก ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกล่าวคําปฏิญาณตนเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาของการลูกเสือไทย โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร กองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 31 กอง เข้าร่วมพิธีสวนสนามและกล่าวคําปฏิญาณตน ที่ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ ตําบลนาโคก อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมคิด จันทมฤก ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานกําเนิดกิจการลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ ดังนี้ 1 ให้เป็นผู้ที่มีวินัย รู้จักการสังเกตจดจําและพึ่งตนเอง 2.ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.ให้เป็นผู้ที่รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4.ให้รู้จักทําการฝีมือและฝึกฝนทํากิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 5.ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและ ความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นวันสําคัญของลูกเสือเพื่อได้ทบทวนและมีความยึดมั่นในคติพจน์ของลูกเสือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างเหนียวแน่น

administrator

Related Articles