จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ITA มีคะแนนเฉลี่ย ITA สูงสุด กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ITA มีคะแนนเฉลี่ย ITA สูงสุด กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ITA มีคะแนนเฉลี่ย ITA สูงสุด กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrite and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. โดย จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ITA มีคะแนนเฉลี่ย ITA สูงสุด กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

Related Articles