โครงการก่อสร้างถนน โครงข่ายสายเอกชัย – สำนักงานขนส่ง

โครงการก่อสร้างถนน โครงข่ายสายเอกชัย – สำนักงานขนส่ง

ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมปรึกษาหารือกับ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ทางเทศบาลตำบลท่าจีน ได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 9,982,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)ในโครงการตัดถนนเส้นใหม่เพื่อเชื่อมต่อระหว่างถนนเอกชัยกับถนนสายเข้าสำนักงานขนส่งฯเพื่อช่วยในการระบายรถบนถนนทั้ง 2 เส้นทางโดยใช้ชื่อโครงการว่า “ โครงการก่อสร้างถนน โครงข่ายสายเอกชัย – สำนักงานขนส่ง ”

administrator

Related Articles